[:es]El Ayuntamiento insta a los propietarios del Palacete Neonazarí a la reparación del vallado con carácter urgente[:CA]L’Ajuntament insta als propietaris del Palauet Neonazarí a la reparació del clos amb caràcter urgent[:]

[:es]Ante la falta de estabilidad de parte del vallado perimetral del Palacete Neonazarí observada en la última visita de inspección y recogida en un informe del 29 de septiembre de 2015 del Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Urbanística, el Ayuntamiento de Torrent ha emitido un decreto en el que se ordena a los propietarios del Chalet Giner Cortina la ejecución de una serie de actuaciones con carácter urgente para la reparación y conservación de este Bien de Relevancia Local.

Entre las obras que se solicitan destaca la estabilización del vallado perimetral de la parcela, además de otras tareas de desbroce, limpieza y de apuntalamiento, así como de inspección y retirada de todos los elementos susceptibles de encontrarse en condiciones deterioradas.

Previamente a la ejecución de las obras, para las que se ha establecido un valor económico estimado de 11.000€, deberá redactarse proyecto de intervención que incluya memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar sobre la reparación ordenada, con previa supervisión por los técnicos municipales, y se ajustará a lo dispuesto en la Ley.

“En la última inspección al Palacete los técnicos municipales han constatado que existe una insuficiente estabilidad de parte de la valla perimetral de Gómez Ferrer, ya que muchas de las pilastras del murete están muy deterioradas. Por ello, siguiendo las recomendaciones de los arquitectos municipales, hemos actuado con responsabilidad adoptando una serie de medidas urgentes, cumpliendo además con la obligación del Ayuntamiento de dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios deteriorados, más aún si cabe tratándose de un inmueble de Relevancia Local”, explica la concejala de Desarrollo Sostenible, Inma Amat.

El plazo previsto para la ejecución de dicha medida cautelar incluida la redacción del proyecto de intervención y la correspondiente será de siete días naturales, dado el riesgo de desplome del vallado.

Una vez ejecutada la orden de los trabajos y obras referidas, los propietarios deberán comunicar por escrito al Ayuntamiento su cumplimiento de forma inmediata tras su ejecución. En caso de incumplimiento el Ayuntamiento podrá proceder a su ejecución subsidiaria.[:CA]

Davant la falta d’estabilitat de part del clos perimetral del Palauet Neonazarí observada en l’última visita d’inspecció i recollida en un informe del 29 de setembre de 2015 del Cap de la Unitat Tècnica de Gestió Urbanística, l’Ajuntament de Torrent ha emès un decret en el qual s’ordena als propietaris del Xalet Giner Cortina l’execució d’una sèrie d’actuacions amb caràcter urgent per a la reparació i conservació d’aquest Bé de Rellevància Local.
Entre les obres que se sol·liciten destaca l’estabilització del clos perimetral de la parcel·la, a més d’altres tasques d’esbrosse, neteja i d’apuntalament, així com d’inspecció i retirada de tots els elements susceptibles de trobar-se en condicions deteriorades.
Prèviament a l’execució de les obres, per a les quals s’ha establit un valor econòmic benvolgut d’11.000€, haurà de redactar-se projecte d’intervenció que incloga memòria descriptiva dels treballs a executar sobre la reparació ordenada, amb prèvia supervisió pels tècnics municipals, i s’ajustarà al que es disposa en la Llei.
En l’última inspecció al Palauet els tècnics municipals han constatat que existeix una insuficient estabilitat de part de la tanca perimetral de Gómez Ferrer, ja que moltes de les pilastres del murete estan molt deteriorades. Per açò, seguint les recomanacions dels arquitectes municipals, hem actuat amb responsabilitat adoptant una sèrie de mesures urgents, complint a més amb l’obligació de l’Ajuntament de dictar ordres d’execució d’obres de reparació, conservació i rehabilitació d’edificis deteriorats, més encara si cap tractant-se d’un immoble de Rellevància Local”, explica la regidora de Desenvolupament Sostenible, Inma Amat.
El termini previst per a l’execució d’aquesta mesura cautelar inclosa la redacció del projecte d’intervenció i la corresponent serà de set dies naturals, donat el risc de desplome del clos.
Una vegada executada l’ordre dels treballs i obres referides, els propietaris hauran de comunicar per escrit a l’Ajuntament el seu compliment de forma immediata després de la seua execució. En cas d’incompliment l’Ajuntament podrà procedir a la seua execució subsidiària.

 [:]