Política de privadesa i tractament de dades de caràcter personal en la web PSOE de Torrent.

Avís Legal per a pàgina web www.psoetorrent.org

El present avís legal arreplega les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.psoetorrent.org del que és titular el Partit Socialista Obrer Español de Torrent, amb domicili social en la plaça de la Llibertat, nº 6 (46900) de Torrent, amb CIF G-28477727. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedisca al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

Ús del Portal www.psoetorrent.org

El Site www.psoetorrent.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al PSOE, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anara necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el PSOE de Torrent ofereix a través del seu Site (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) i entre uns altres s’obliga a no emprar-los para (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (*ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (*iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del PSOE de Torrent, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (*iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i/o modificar o manipular els seus missatges.

Arxius d’usuari i continguts dels mateixos

L’usuari reconeix i accepta ser l’únic responsable dels continguts que puge al lloc web de www.psoetorrent.org i de la conseqüència de la seua publicació.

El PSOE de Torrent, no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació, quedant exclòs expressament de tota la responsabilitat relativa als continguts dels usuaris. L’usuari manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitze els Serveis) de totes llicències i tots els drets, consentiments i permisos que es necessiten per a permetre al PSOE de Torrent utilitzar els seus Arxius d’Usuari a l’efecte de la prestació dels Serveis i per a qualsevol altra fi conformement a la forma contemplada en el Lloc web i en els presents Termes i Condicions.

L’usuari s’obliga a no carregar o publicar cap arxiu d’Usuari que estiga subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers (incloent drets d’exclusivitat o publicitat), llevat que el titular legal de dites dretes li haja atorgat una llicència o autorització formal per a publicar el material en qüestió.

El PSOE de Torrent, es reserva el dret (si ben no estarà obligat) a decidir si els Arxius d’Usuari compleixen amb els requisits de contingut estipulats en els presents Termes i Condicions, i podrà eliminar aquests Arxius d’Usuari i/o cancel·lar l’accés de qualsevol Usuari per a carregar qualsevol Arxiu d’Usuari que infringisca els presents Termes i Condicions de Servei en qualsevol moment, sense necessitat de preavís i a la seua elecció exclusiva.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que formen el lloc web www.psoetorrent.org, així com l’estructura, disseny i codi font de la mateixa, i els elements continguts en ella (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús), són titularitat del PSOE de Torrent i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets estan reservats. Açò s’entén sense perjudici de la plena titularitat que ostenten les Entitats Col·laboradores sobre els seus propis continguts, logotips i marques. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PSOE de Torrent. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

El PSOE no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguen en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Cookies

El lloc web de www.psoetorrent.org utilitza “cookies” (petits arxius d’informació que el servidor de PSOE de Torrent envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. Les “cookies” utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per a arreplegar informació de caràcter personal. Modificacions amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, el PSOE de Torrent es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

El PSOE de Torrent no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell. El PSOE de Torrent no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts en el lloc web www.psoetorrent.org poden dirigir a pàgines web de tercers. El PSOE de Torrent no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre el PSOE de Torrent i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben. Legislació i jurisdicció aplicable La relació entre el PSOE de Torrent i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i Tribunals de Torrent.

POLITICA DE PRIVADESA DE LES DADES PSOE

El PSOE de Torrent és el titular de www.psoetorrent.org i conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seua normativa de desenvolupament, està obligat a protegir el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques que són usuaris del nostre lloc web o que accedeixen a la nostra pàgina, especialment en relació amb el seu honor i intimitat personal i familiar. Per a açò hem desenvolupat els requisits tècnics necessaris que garantisquen el tractament confidencial de les dades, evitar la seua pèrdua, alteració i accés o ús fraudulent.

El Partit Socialista Obrer Espanyol -PSOE- t’informa que totes les dades personals que ens facilites a través de formularis electrònics, mitjançant correu electrònic, i/o subscripció als serveis del lloc web, seran tractats amb estricta confidencialitat tal com exigeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. En aquest sentit garantim que el tractament d’aquestes dades s’efectua sota els nivells de seguretat establits en la Llei i que impedeixen la seua manipulació o ús i accés no autoritzats per part de tercers que el puguen utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han sigut sol·licitats.

Totes les dades personals que ens aporteu seran inclosos en un fitxer degudament inscrit en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades, que el seu titular i responsable és el PSOE. Les dades que es demanen als usuaris de www.psoetorrent.org tindran com a única finalitat prestar els serveis per als quals se sol·liciten, i mantenir amb els usuaris una comunicació fluïda, enviant a través de qualsevol mitjà (correu postal o electrònic, telèfon fix o mòbil, SMS, MMS, Internet, etc.) la informació que considerem útil i les notícies més importants de la nostra activitat política; en particular les accions relacionades amb campanyes electorals, candidatures, convocatòries, actes públics i discursos i presència dels nostres líders, etc.

En tot case el PSOE és l’únic destinatari de les dades i aquesta informació podrà ser utilitzada per a gestionar l’administració del website o realitzar estudis estadístics de naturalesa interna i de caràcter estrictament confidencial. L’usuari garanteix que les dades personals que facilita són veraces i correctes, i el PSOE de Torrent es reserva el dret a excloure dels serveis del lloc web a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret. Els Menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per a poder accedir als serveis prestats. El PSOE de Torrent no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguen inexactes o falsos.

Finalment, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades en els termes legals establits en la LOPD, o mitjançant l’enviament d’una notificació per correu ordinari o electrònic a les següents adreces: info@psoetorrent.org o a l’Agrupació Local Socialista en Plaça de la Llibertat, 6 (46900 Torrent).